Home 青龙仓库大合集
青龙仓库大合集
取消

青龙仓库大合集

https://hostloc.com/thread-909325-1-1.html


抱歉,本帖要求阅读权限高于 70 才能浏览


[In reply to Testflight 新闻投稿 中文🎗]
内容如下:感谢作者 感谢mjj


chiupam仓库(京喜工厂瓜分电力开团ID) ql repo https://github.com/chiupam/JD_Diy.git "activeId" 1 1-23/4 * * *

柠檬(胖虎)仓库 ql repo https://github.com/panghu999/panghu.git "jd_" 3 1-23/4 * * *

Ariszy(Zhiyi-N)仓库 ql repo https://github.com/Ariszy/Private-Script.git "JD" 5 1-23/4 * * *

jiulan仓库 ql repo https://github.com/jiulan/platypus.git "jd_|jx_" "" "overdue" "main" 7 1-23/4 * * *

passerby-b仓库 ql repo https://github.com/passerby-b/JDDJ.git "jddj_" "_cookie|_getck" "^jd[^_]" 9 1-23/4 * * *

curtinlv仓库 ql repo https://github.com/curtinlv/JD-Script.git "jd_" 13 1-23/4 * * *

cdle仓库 ql repo https://github.com/cdle/xdd.git "jd_" "disposable|expired|jdc" 15 1-23/4 * * *

smiek2221(青蛙)仓库 ql repo https://github.com/smiek2221/scripts.git "jd_|gua_" "" "^MovementFaker|^JDJRValidator|^ZooFaker|^sign" 17 1-23/4 * * *

star261仓库 ql repo https://github.com/star261/jd.git "jd_|star_" "" "code" "main" 19 1-23/4 * * *

温某人仓库 ql repo https://github.com/Wenmoux/scripts.git "other|jd" "" "" "wen" 21 1-23/4 * * *

he1pu仓库 ql repo https://github.com/he1pu/JDHelp.git "jd_|jx_|getJDCookie" "Coupon|update" "^jd[^_]|USER|^sign|^ZooFaker|utils" 23 1-23/4 * * *

shufflewzc仓库 ql repo https://github.com/shufflewzc/faker2.git "jd_|jx_|gua_|jddj_|getJDCookie" "activity|backUp|Coupon|update" "^jd[^_]|USER|^JS|^TS|^JDJRValidator_Pure|^ZooFaker|^sign" 25 1-23/4 * * *

JDHelloWorld仓库 ql repo https://github.com/JDHelloWorld/jd_scripts.git "jd_|jx_|getJDCookie" "activity|backUp|Coupon|enen|update|test" "^jd[^_]|USER|^TS|utils|notify|env|package|ken.js" 27 1-23/4 * * *

NobyDa仓库(拉取京东签到基础脚本JD_DailyBonus.js专用) ql repo https://github.com/NobyDa/Script.git "JD-DailyBonus" "" "JD_DailyBonus" "master" 29 1-23/4 * * *

Tsukasa007仓库 ql repo https://github.com/Tsukasa007/my_script.git "jd_|jx_" "jdCookie|USER_AGENTS|sendNotify|backup" "" "master" 31 1-23/4 * * *

Aaron-lv仓库 ql repo https://github.com/Aaron-lv/sync.git "jd_|jx_|getJDCookie" "activity|backUp|Coupon" "^jd[^_]|USER|utils" "jd_scripts" 33 1-23/4 * * *

该博客文章由作者通过 CC BY 4.0进行授权。